Radni sastanak volontera u Petrinji

Dana 20. svibnja 2021. godine održan je radni sastanak volontera u Petrinji, vezan uz projekt Mobilna volonterska služba. Na radnom sastanku dogovoren je način rada i daljnja komunikacija, formirani su volonterski timovi i definirane aktivnosti koje će se odrađivati. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose EUR 4.999,11 i financijska potpora iznosi 100%. Projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Aktivnosti:

 1. Organizacija redovnog terenskog rada mobilne volonterske službe
 2. Mapiranje potreba za podrškom u odgojno obrazovnom procesu djece, s posebnim naglaskom na djeci i mladima s teškoćama u razvoju
 3. Izvještavanje o prikupljenim podacima te predlaganje metoda organiziranja podrške djeci i mladima na području Grada Petrinje i Siska.

Projekt je započeo 1. svibnja 2021. godine, a traje do 31. srpnja 2021.

Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Inkluzivne kuće Zvono i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.On May 20, 2021, a working meeting of volunteers was held in Petrinja, related to the Mobile Volunteer Service project. At the working meeting, the way of work and further communication was agreed, volunteer teams were formed and activities were defined that will be reflected. The total eligible costs of the project are EUR 4,999.11 and the financial support is 100%. The project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizenship in Croatia.

Activities:

 1. Organization of regular field work of the mobile volunteer service
 2. Mapping the needs for support in the educational process of children, with special emphasis on children and youth with disabilities
 3. Reporting on the collected data and proposing methods of organizing support to children and youth in the area of the City of Petrinja and Sisak

The project began on May 1, 2021, and runs until July 31, 2021.

The project “ Mobile Volunteer Service” is supported with € 4,999.11 € financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants. The content of this article is the sole responsibility of the Inclusive House Bell and does not necessarily reflect the views of donor countries and the Fund Manager.

 

Tjedan Crvenog križa

U srijedu su Zvonaši imali interaktivni susret s članovima lokalne zajednice, volonterima Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, gdje su sudjelovali na radionici prve pomoći u sklopu Tjedna Crvenog križa.
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i druženju, bilo je jako zanimljivo i korisno!

Aktivnosti su provedene u sklopu projekta “Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu”. Projekt financira Europska unija u sklopu programa Strukturni fondovi (Europski socijalni fond).

Nabava automobila u sklopu projekta Inkluzivni val

U sklopu projekta “Inkluzivni val” nabavljeno je vozilo koje će služiti za prijevoz mobilnog stručnog tima te redovne posjete krajnjim korisnicima.
Provedba projekta “Inkluzivni val” započela je 15.02.2021. godine. Nositelj projekta je Grad Valpovo, a partneri, uz udrugu Zvono, su Udruga MI Valpovo i Udruga matice umirovljenika grada Valpova.
Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda.

IK Zvono traži volontere!

 

Tražimo volontere za uključivanje u aktivnosti Projekta “Mobilna volonterska služba”.
Mjesto rada: Belišće i Petrinja
Kada: tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2021. (po potrebi i mogućnostima volontera)
Što: pomoć u provedbi projekta – administrativni poslovi, rad na terenu
Osiguran smještaj u Petrinji i pokriveni svi troškovi rada na terenu
Provedba projekta: 1. svibnja 2021. – 31. srpnja 2021. godine
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose EUR 4.999,11 i financijska potpora iznosi 100%. Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

We are looking for volunteers to get involved in the activities of the Mobile Volunteer Service Project.
Place of work: Belišće and Petrinja
When: during May, June and July 2021 (as needed and volunteer opportunities)
What: project implementation assistance – administrative work, fieldwork
Accommodation in Petrinja provided and all costs of field work coveredProject implementation: May 1, 2021 – July 31, 2021
The total eligible costs of the project are EUR 4,999.11 and the financial support is 100%. The Mobile Voluntary Service project was supported with € 4,999.11 in financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants.

Mjesto za mene

Prošloga mjeseca započeo je projekt “Mjesto za mene”, čiji su ciljevi povećanje kvalitete socijalnih usluga za mlade s invaliditetom, jačanje kompetencija stručnjaka, radionice za krajnje korisnike i individualno savjetovanje te psihosocijana podrška za krajnje korisnike. Vrijednost projekta iznosi 6.000,00 kuna.

Projekt se provodi na području grada Belišća, a u aktivnosti će biti uključeni mladi s invaliditetom i stručnjaci za rad s ovom populacijom.

Aktivnosti projekta financira Grad Belišće.

Projekt “Mobilna volonterska služba”

IK Zvono započinje s provedbom projekta “Mobilna volonterska služba” 1. svibnja 2021.  Projekt traje do 31. srpnja 2021. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose EUR 4.999,11 i financijska potpora iznosi 100%. Projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Ograničena mobilnost volonterskih službi, posebno inkluzivnih, izazvana pandemijom i prirodnim katastrofama, onemogućava volonterima aktivnije uključivanje u podršku ranjivim skupinama i građanima koji žive na prostoru pogođenim potresom, posebno u ruralnim područjima.

Ciljevi projekta su: organizirati mobilnu volontersku službu u potresom pogođenom području; osnažiti VC Petrinja za provedbu volonterskih aktivnosti koje će omogućiti uvid u trenutne potrebe lokalne zajednice, kreiranje metoda za primjenu rješavanja istih te transfer znanja na dionike u lokalnoj zajednici. Kao partner na ovom projektu priključila se Udruga Iks iz Petrinje uz čiju ćemo pomoć raditi na postizanju ciljeva projekta.

Aktivnosti:

 1. Organizacija redovnog terenskog rada mobilne volonterske službe
 2. Mapiranje potreba za podrškom u odgojno obrazovnom procesu djece, s posebnim naglaskom na djeci i mladima s teškoćama u razvoju
 3. Izvještavanje o prikupljenim podacima te predlaganje metoda organiziranja podrške djeci i mladima na području Grada Petrinje i Siska.

Direktni korisnici su volonteri mobilne volonterske službe, organizacije civilnog društva i institucije na području Grada Petrinje i Siska.

Indirektni korisnici su djeca opće populacije i djeca I mladi s poteškoćama u razvoju uključena u o-o proces sa područja Grada Petrinje i Siska.

Prijavitelj će osigurati terenski rad volontera, slati svoje mobilne volonterske službe na teren (mapiranje potreba), izraditi izvještaj o rezultatima mapiranja, predlagati metode podrške na temelju rezultata mapiranja te pomoći i podržati redovan rad Volonterskog centra Petrinja.

Partner će izraditi plan mapiranja potreba krajnjih korisnika, provoditi mapiranje potreba na terenu uz pomoć prijavitelja, koordinirati rad na terenu mobilne volonterske službe te sudjelovati u izradi izvještaja o rezultatima mapiranja i distribuciji prema ocd-ima i institucijama.

Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________


IH Zvono starts the implementation of the project “Mobile Volunteer Service” on May 1, 2021 and lasts until July 31, 2021. The total eligible costs of the project are EUR 4,999.11 and the financial support is 100%. The project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizenship in Croatia.

The limited mobility of volunteer services, especially inclusive ones, caused by pandemics and natural disasters, prevents volunteers from becoming more actively involved in supporting vulnerable groups and citizens living in earthquake-affected areas, especially in rural areas.

The objectives of the project are: to organize a mobile volunteer service in the earthquake-affected area; strengthen the Petrinja Volunteer Center for the implementation of volunteer activities that will provide insight into the current needs of the local community, create methods for their application and transfer knowledge to stakeholders in the local community. As a partner in this project, Association for promotion of IT, culture and coexistence from Petrinja joined, with whose help we will work on achieving the objectives of the project.

Activities:

 1. Organization of regular field work of the mobile volunteer service
 2. Mapping the needs for support in the educational process of children, with special emphasis on children and youth with disabilities
 3. Reporting on the collected data and proposing methods of organizing support to children and youth in the area of the City of Petrinja and Sisak.

The direct beneficiaries are volunteers of the mobile volunteer service, civil society organizations and institutions in the area of the City of Petrinja and Sisak.

Indirect beneficiaries are children of the general population and children and young people with disabilities involved in the educational process from the area of the City of Petrinja and Sisak.

The applicant will ensure the field work of volunteers, send their mobile volunteer services to the field (needs mapping), prepare a report on the results of mapping, propose support methods based on the results of mapping and assistance and support the regular work of the Volunteer Center Petrinja.

The partner will develop a plan for mapping the needs of end users, implement mapping of needs in the field with the help of applicants, coordinate field work of the mobile volunteer service and participate in the preparation of reports on mapping results and distribution to NGOs and institutions.

The project “ Mobile Volunteer Service” is supported with € 4,999.11 € financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants.

 

 

Početna konferencija projekta VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti

OSIJEK, 23. travnja, 2021. – Početna konferencija projekta UP.03.3.1.05.0006 VirtuOS – Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, RCK Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka održana je danas u Hotelu Osijek. Skupina sudionika neposredno je pratila konferenciju u Hotelu Osijek dok je više od 400 sudionika konferenciju pratilo u online obliku. Regionalni centar kompetentnosti mjesto je izvrsnosti stoga je pokretač reforme strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu. Projekt VirtuoS usmjeren je na jačanje ljudskih potencijala, osposobljavanje i usavršavanje nastavnika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja zbog prilagodbe sve zahtjevnijim potrebama tržišta rada i gospodarstva.

„Cilj našeg projekta je stvoriti preduvjete za kvalitetnije obrazovanje budućih generacija učenika i odraslih polaznika. Kroz projektne aktivnosti unaprijedit ćemo i izraditi novi kurikulum za zanimanje slastičar sa pripadajućim udžbenicima i nastavnim materijalima. Izradit ćemo četiri nova specijalistička kurikuluma za zanimanje kuhar, konobar, slastičar i specijalist destinacije kontinentalnog turizma sa svim popratnim nastavnim sredstvima, namijenjenim polaznicima i nastavnicima. Na taj dio smo posebno ponosni, jer postojeći materijali su stari više od 40 godina. Podići ćemo razinu znanja naših nastavnika i mentora kod poslodavaca, školovat ćemo ih u renomiranim školama i akademijama iz područja kuharstva, slastičarstva, posluživanja i turizma u Europi. Za korisnike i polaznike RCK organiziramo brojne edukacije.“, objasnio je ravnatelj i voditelj Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole Andrej Kristek te najavio kako je jedna od najvažnijih aktivnosti projekta VirtuoS i promocija turističko-ugostiteljskih zanimanja. Istok Hrvatske je kraj koji sve više podiže kontinentalni turizam, potreba za djelatnicima koji mogu odgovoriti svim zahtjevima je velika.

„Osječko-baranjska županija provodi dva projekta Regionalnih centara kompetentnosti, uz ovaj u Ugostiteljsko-turističkoj školi, u tijeku je provedba i RKC Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku. Iznimno su važni jer podižu razinu kvalitete učenja, ali i praktičnog rada kako bi učenici po završetku školovanja bili spremni odgovoriti zahtjevima tržišta. Važno je da učenici prepoznali strukovna zanimanja kao privlačne opcije koje će im pružiti stjecanje specifičnih strukovnih kompetencija, a kako bi takva zanimanja popularizirali, neophodna je određena reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Uspostavljanja regionalnih centara kompetentnosti upravo će to imati za zadaću.“, rekao je Ivan Anušić župan Osječko-baranjske županije.

Moderni programi koji će se razvijati, omogućit će još kvalitetnije obrazovanje.

„Cilj projekta VirtuOS je i potaknuti učenike da prepoznaju zanimanja koja obrazujemo kroz RCK, da upišu našu ili partnerske škole, budući da će znati kako RCK nudi kvalitetno obrazovanje i siguran put ka zaposlenju. Zato i ulažemo u ljude kako bismo imali kvalitetan i obrazovan kadar koji prati sve trendove u ugostiteljstvu i turizmu, razvijat ćemo programe koje traže poslodavci i obrazujemo u suvremeno opremljenim praktikumima i laboratorijima. Usmjereni smo i prema razvoju suradnje sa svim dionicima tako da smo uvjereni da će naš RCK biti referentna točka za obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva i kao takav pridonijeti razvoju regije.“, naglasila je voditeljica projekta VirtuOS Dorotea Telarović.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. potpisan je 26. lipnja 2020. godine između Ministarstva turizma, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka, i u cijelosti je financiran sredstvima EU. Vrijednost projekta VirtuOS je 71.458.878,12 kuna.

Snimka početne konferencije:

 

Pro-NGO: kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Pro-NGO – kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena je projekt usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruženje za razvoj kulture „URK“ iz Zagreba, a provodi se u partnerstvu s još 5 organizacija iz Hrvatske te norveškim partnerom. Financijska podrška iznosi 200.000 EUR, a projekt traje 36 mjeseci.

Inovativnim pristupom i uključivanjem samih organizacija u dizajniranje rješenja ovaj projekt na jedinstven način omogućuje zajedničko kreiranje alata za poboljšanje financijsko- administrativnog poslovanja OCD-a i jačanje kapaciteta u području javnog komuniciranja društvenog doprinosa organizacija civilnog društva (OCD).

Alati kojima organizacije trenutno upravljaju administracijom i financijama su za razinu složenosti i većinu njihovih potreba nedostatni, dok kreativna rješenja dostupna na hrvatskom jeziku izostaju. Naša cjelokupna intervencija osnažuje kapacitete OCD-a u području financija i administracije, razvija inovativne alate koji ostaju organizacijama civilnog društva i nakon završetka ovog projekta te unaprjeđuje komuniciranje o važnosti snažnog civilnog društva.

Predložena rješenja su utemeljena na dugogodišnjem iskustvu organizacija u partnerskom konzorciju, njihovim društveno poduzetničkim inicijativama koje im dodatno omogućavaju široku međusektorsku perspektivu i iskustvo („URK“ i iskustvo rada s društvenim poduzećem Močvara d.o.o.; Gong i iskustvo rada s društvenim poduzećima GRIF usluge d.o.o. i GES savjetovanje d.o.o., O.A.ZA. i vegetarijanski restoran u vlasništvu udruge PUTEM OAZAe d.o.o., Udruga “MI”- Split i iskustvo vođenja socijalne ustanove MI Centar i Zaklade Kajo Dadić te Inkluzivna kuća Zvono i njihovo iskustvo vođenja stambene zajednice i socijalne zadruge Miva-art).

Projekt je usmjeren na povezivanje organizacija za jačanje otpornosti na krize, oslanjajući se na iskustva postojećih mreža, saveza i neformalnih inicijativa, razvoj open-source web platforme kao digitalne podrške zajedničkom djelovanju i osnaživanju kapaciteta, razvoj i provedbu ciljanih programa edukacija i mentorstva, razvoj priručnika za uspješno vođenje financijskog i administrativnog poslovanja, stažiranje radnica u financijama i trening javnog komuniciranja o financijskom zdravlju i društvenom doprinosu organizacija koji za cilj ima osnažiti kapacitete OCD-a da svoju misiju i svoje doprinose na razumljiv način uspješnije javno prenose, odnosno da pojačaju povjerenje javnosti. Dodatno, dio aktivnosti je usmjeren na razvijanje softvera za vođenje financija i administracije u OCD-ima, dizajniran sukladno potrebama korisnika.

Korist od ovog projekta će imati sve progresivne organizacije civilnog društva definirane prema kriteriju Active Citizenship Fonda, a široko postavljeno projektno partnerstvo osigurava provedbu aktivnosti diljem Hrvatske. Norveški partner Scanteam s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom i odmakom od hrvatskog konteksta osigurava svjež pogled na provedbu s obzirom da se projekt bazira na inovacijama.

Kontakt osoba je Blaženka Sečkar (blazenka@gong.hr), a više informacija o projektu je na www.mochvara.hr.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro-NGO: quality management for social change

Pro-NGO – quality management for social change is a capacity building project for civil society organizations in Croatia. Project applicant Culture Development Association “CDA” implements this project with 5 different civil society organizations and with a Norwegien partner. The financial support for this project is 200.000 EUR and project duration is 36 months.

Innovative approach and engagement of civil society organizations in designing solutions make this project unique in creating tools for finance and administration for civil society organizations and capacity building for effective public communication of social impact of civil society organizations’ (CSOs) in Croatia.

Tools which organizations typically use for finance and administration don’t meet the neccessary requirements of complexity for the work organizations carry out while there are no tools easily accessible in Croatian language. This is intervention in capacity building for CSOs in the sphere of finance and administration, development of innovative tools for organizations which they can use after this projects ends and improvement of CSOs’ communication about the importance of resilient civil society organizations in a democratic society.

Proposed actions stem from experience organizations in project consortium gained during decades of active participation in different fields of CSO work and their expertize in social enterpreneurship which give them broad perspective and close inter-sectoral support („CDA“ and their experience with social enterprise Močvara, Gong and their experience with social enterprises GRIF and GES, O.A.ZA. and their experience with vegetarian restaurant Joyful Kitchen through their social enterprise PUTEM OAZAe, Association “MI” – Split and their experience in managing Mi center for care and assistance and Kajo Dadić Foundation, and Inclusive house Zvono and their experience with residential community and social cooperative Miva-art.

This project is focused on community building amongst civil society organizations for enhancing their resilience in times of crisis built around several CSO networks and nonformal initiatives, development of open-source web platform as a digital support for CSOs, education and mentorship program, handbook for financial management and administration for CSOs, internship program for financial managers and communication training regarding organization’s financial health and their social impact in order to build public trust and support.

Further, part of activities is focused on designing financial software for CSOs according to organization’s needs.

Progressive CSOs according to the definition of Active Citizenship Fond will benefit from this project and wide project consortium ensures project implementation across the whole country. Norwegien partner Scanteam with its longtime international experience ensures fresh perspective in regard to this innovation based project.

Contact person is Blaženka Sečkar (blazenka@gong.hr), and more information about the project can be found at www.mochvara.hr.

Praksa u Zvonu

S praksom u Zvonu započeli smo 19.04.2021., nakon što smo odradili proces raspisivanja natječaja, selekciju i dogovor s praktikanticom. Tijekom 80 sati, polaznica je imala priliku upoznati rad u civilnom sektoru i učiti raditi na provođenju projekata, administraciji i financijama te zagovaranju i programskoj koordinaciji.
Ova praksa je dio projekta Social Innovators, koji je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Program u Hrvatskoj koordinira i implementira Inicijativa mladih za ljudska prava. Fokus ovog projekta je na promociji organizacija civilnog društva kao akceleratora soft skillsa i atraktivnog okruženja za rad i učenje, gdje mladi mogu steći potrebno radno iskustvo i koji predstavlja uzbudljivu i sve održiviju mogućnost zapošljavanja putem inicijativa, projekata i programa koji se bave trenutno najvažnijim društvenim izazovima skupa s uspješnim korištenjem fondova Europske unije.

Socijalna samoposluga

Nastavljamo s volonterskim akcijama! Naši Zvonaši i dalje su vrijedni te su odradili izvrstan posao u Socijalnoj samoposluzi. Pomogli su u slaganju proizvoda na police i pakiranju paketa u sklopu volonterske akcije i dali svoj doprinos radu Socijalne samoposluge.
Akcija je provedena u sklopu projekta “Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu”.

Projekt financira Europska unija u sklopu programa Strukturni fondovi (Europski socijalni fond).