Close

Radni sastanak volontera u Petrinji

Dana 20. svibnja 2021. godine održan je radni sastanak volontera u Petrinji, vezan uz projekt Mobilna volonterska služba. Na radnom sastanku dogovoren je način rada i daljnja komunikacija, formirani su volonterski timovi i definirane aktivnosti koje će se odrađivati. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose EUR 4.999,11 i financijska potpora iznosi 100%. Projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Aktivnosti:

  1. Organizacija redovnog terenskog rada mobilne volonterske službe
  2. Mapiranje potreba za podrškom u odgojno obrazovnom procesu djece, s posebnim naglaskom na djeci i mladima s teškoćama u razvoju
  3. Izvještavanje o prikupljenim podacima te predlaganje metoda organiziranja podrške djeci i mladima na području Grada Petrinje i Siska.

Projekt je započeo 1. svibnja 2021. godine, a traje do 31. srpnja 2021.

Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Inkluzivne kuće Zvono i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.On May 20, 2021, a working meeting of volunteers was held in Petrinja, related to the Mobile Volunteer Service project. At the working meeting, the way of work and further communication was agreed, volunteer teams were formed and activities were defined that will be reflected. The total eligible costs of the project are EUR 4,999.11 and the financial support is 100%. The project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizenship in Croatia.

Activities:

  1. Organization of regular field work of the mobile volunteer service
  2. Mapping the needs for support in the educational process of children, with special emphasis on children and youth with disabilities
  3. Reporting on the collected data and proposing methods of organizing support to children and youth in the area of the City of Petrinja and Sisak

The project began on May 1, 2021, and runs until July 31, 2021.

The project “ Mobile Volunteer Service” is supported with € 4,999.11 € financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants. The content of this article is the sole responsibility of the Inclusive House Bell and does not necessarily reflect the views of donor countries and the Fund Manager.

 

Skip to content