Close

Poziv organizacijama civilnog društva

   Mreža udruga grada Belišća

Belišće, A.Hebranga 12

Tel: 031/662-535

E-mail: mreza.belnet@gmail.com

OIB: 44301132614

IBAN: HR4623400091110687716

 

Belnet je Mreža udruga s područja grada Belišća koja je osnovana sredinom ove godine na inicijativu Udruge Zvono. Osnivači su: Udruga Zvono, Ekološka udruga EKO KARAŠICA, Centar mladih Belišće, Belkatalog, Boćarski klub Belišće, Udruga invalida rada Belišće-Valpovo.  Predsjednik Mreže Belnet je Dinko Župan, a tajnica Nada Velte.

S obzirom da Udruga Zvono djeluje već dugi niz godina i uspješna je u svom radu, posjeduje kapacitete za jačanje drugih organizacija i određeno mentorstvo u njihovom radu. Svrha osnivanja ove Mreže je da udruge zajedničkim djelovanjem jačaju civilno društvo, ostvaruju socijalnu koheziju i bolju komunikaciju s jedinicima lokalne samouprave.

Cilj ovog umrežavanja je ojačati kapacitete članica Mreže na način da će se kroz različite edukacije (radionice i okrugli stolovi) omogućiti stvaranje uvjeta i sustavnu podršku razvoju udruga na lokalnoj razini.

Posebno nam je cilj unaprijediti dosadašnja znanja i vještine članova pojedinih udruga u cilju postizanja boljeg razumijevanja i interakcije svih članica te zajedničke suradnje prilikom sudjelovanja na različitim natječajima za projekte i programe. Na taj način same članice će aktivno sudjelovati u radu Mreže i neće morati tražiti angažman vanjskih suradnika te će se na taj način same financirati i neće ovisiti isključivo o tuđoj pomoći.

Povrh svega, cilj nam je štititi građanske slobode i prava kroz zajedničke aktivnosti i potporu organizacijama civilnog društva na lokalnom području.

 

Svrha i područje djelovanja udruge:

 • pokreće inicijative u cilju unapređenja razvoja civilnog društva;
 • prikuplja i stvara zajedničke baze podataka;
 • sustavno informira članice Mreže BELNET;
 • pokreće i provodi istraživanja i razvojne projekte;
 • organizira i provodi kampanje i (javne) rasprave u suradnji sa članicama;
 • organizira i provodi konferencije, tribine, okrugle stolove, seminare, radionice, sajmove udruga i sl. u suradnji sa članicama;
 • informira javnost o stanju razvijenosti civilnog društva i slobodama građana na području grada Belišća;
 • pruža podršku i stvara uvjete za strukturiranu podršku razvoju udruga na  lokalnoj razini, kroz udruge te osnivanje i rad općinskih, gradskih i županijskih foruma;
 • potiče razvoj i osnaživanje kapaciteta udruga – članica Mreže BELNET;
 • surađuje sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama;
 • razvija suradnju s Vladom RH, ministarstvima, javnim ustanovama te jedinicama lokalne, mjesne i regionalne samouprave i gospodarskim sektorom;
 • potiče odgovorno poslovanje;
 • pokreće timove za razvoj suradnje na EU projektima (međusektorski timovi);
 • razvija mehanizme solidarnosti;

 

Ciljevi osnutka udruge, sukladno statutu:

•             Promovirati i štititi vrijednosti građanskog društva i poticati suradnju među udrugama

•             Aktivnim uključivanjem organizacija civilnog društva utjecati na kreiranje razvojnih politika na regionalnoj i lokalnoj razini

•             Razvijati suradnju s javnim i poslovnim sektorom

•             Zagovarati i stvarati uvjete za održivu potporu organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva da postanu članom Mreže Belnet te da svojim sudjelovanjem u zajedničkom radu potpomognu razvoj civilnog društva na našem području.

S poštovanjem,

Tajnica Mreže Belnet:

Nada Velte

Skip to content